Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztatója a PEST MEGYEI MUSTRA WEBOLDALRA VONATKOZÓAN

1. Adatkezelő megnevezése: Salt Communications Kft.

Cím:                                    1012 Budapest, Logodi u 44/B.

E-mail:                                info@pestmegyeimustra.hu

Telefon:                              +06 1 201 5666

Honlap:                              www.salt.hu

Képviselője:                       Molnár-Bánffy Kata

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet: GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

3. A kezelt személyes adatok köre és időtartama, érintettek köre

Felhasználó: a weboldal szolgáltatásait (képfeltöltés, hírlevélre való feliratkozás, hír és tájékoztató anyagok elolvasása) igénybe vevő, illetve a weboldalt megtekintő természetes személy

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, lakhely szerinti járás, képmás, felhasználó név, jelszó, azonosító

4. Az adatkezelés céljai, jogalapja

Az adatkezelés céljai:

 • online tartalomszolgáltatás
  Felhasználóval való kapcsolattartás
 • közvetlen (üzletszerzési ill.) marketing célú megkeresés (hírlevél küldése Pest megyével kapcsolatos hírek, nevezetességek, események és programajánlók tekintetében)
 • Felhasználó által generált tartalmak közzétételéhez felület biztosítása (hozzászólás, chat)
 • közösségi szolgáltatások (kommentek, blogok)

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent megjelölt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) pontjában meghatározott önkéntes hozzájárulás, melyre a Felhasználó önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló írásbeli nyilatkozata alapján kerül sor. A Felhasználó jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, mely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt adatkezelések jogszerűségét.

A Felhasználó szavatol azért, hogy a weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során általa más személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adatok kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását beszerezte. A Felhasználó által a szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A 16. életévét be nem töltött természetes személy Felhasználó személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők.

Adatkezelés időtartama:

 • A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.
 • A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a személyes adatok törlését. Ez esetben a személyes adat az adatkezelő rendszereiből törlődik.
 • A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

Automatikusan gyűjtött adatok: Felhasználó bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének azon adatai, melyek a Weboldal használata során generálódnak és melyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Weboldal a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

5. Adatfeldolgozó igénybevétele, Adattovábbítás

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához igénybe veheti más Adatfeldolgozó szolgáltatásait.

TYCMO Kft.

(2053 Herceghalom, Patak utca 1.)

Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hozhat, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatfeldolgozó 2018. május 25. napját követően a részére az Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti, kezeli, ill. dolgozza fel, és erről nyilatkozatot tesz az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját.

Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére nem jogosult.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem kerülnek továbbításra.

6. Adatbiztonsági Intézkedések

Az Adatkezelő a személyes adatokat a saját szerverén tárolja. Az adatok tárolásához más cég szolgáltatását is igénybe veszi (ld. 4. pontban megjelölt két adatfeldolgozó). Az Adatkezelő és az igénybe vett adatfeldolgozók megfelelő intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy a személyes adatokat védjék többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen.

7. A felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A tájékoztatás kéréshez való jog

A Felhasználó az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet  arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, illetve, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő a Felhasználó tájékoztatáskérési igényét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre megküldve teljesíti.

A helyesbítéshez való jog

A Felhasználó az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adadtkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Az Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti a Felhasználót.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

A Felhasználó az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A törléshez való jog

A Felhasználó az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti személyes adatainak törlését.

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

8. Adatkezeléssel kapcsolatos Jogérvényesítési lehetőség

Jogellenesnek ítélt adatkezelés esetén az érintett

 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu
 • vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.

9. Tájékoztató változásai

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

A mindenkor hatályos tájékoztató elérhető az alábbi linken: www.pestvarmegyeimustra.hu
Utolsó frissítés: 2019. április 02.